Auktion 128A
  • 20.09.2016
  • 15:00
  • München

Skandinavisches Design


Ende des Nachverkaufs
20.10.2016
1 Gefundenes Objekt -> Hersteller -> Hansen, Fritz, Alleröd
  • 1 - 1
Verkauft
'AX'-Bank aus drei Sesseln, 1950<br /><a href='object_detail_AX_Bank_aus_drei_Sesseln_1950_Hvidt_Peter3B_MC3B8lgaard_Nielsen_Orla_Hansen_Fritz_AllerC3B6d__84703__expert_search__M_128A__0__ger__1506010384_402983602'><span class='helv11u'>Auktion: 128A - M Kat.Nr.: 75</span></a><br />Hersteller: Hansen, Fritz, Alleröd<br />K&uuml;nstler: Hvidt, Peter; Mølgaard-Nielsen, Orla<br />Anzahl der Teile: <b>3<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>900</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.09.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 128A 75  - Hvidt, Peter; Mølgaard-Nielsen, Orla - H...
  • 'AX'-Bank aus drei Sesseln, 1950

  • Hvidt, Peter; Mølgaard-Nielsen, Orla - Hansen, Fritz, Alleröd

  • Schätzpreis: 900 - 1000 €
  • Zuschlag: 900 €