Auktion 130A
  • 06.12.2016
  • 14:00
  • München

Schools of Design


Ende des Nachverkaufs
05.01.2017
1 Gefundenes Objekt -> Hersteller -> Kohn, J.&J., Wien (zugeschrieben)
  • 1 - 1
Verkauft
Zwei Fauteuils '413', um 1901<br /><a href='object_detail_Zwei_Fauteuils_413_um_1901_Moser_Koloman3B_Siegel_Gustav_Kohn_J_J_Wien_28zugeschrieben29__85342__expert_search__M_130A__0__ger__1531449464_2004925270'><span class='helv11u'>Auktion: 130A - M Kat.Nr.: 13</span></a><br />Hersteller: Kohn, J.&J., Wien (zugeschrieben)<br />K&uuml;nstler: Moser, Koloman; Siegel, Gustav<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>5000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>6500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 06.12.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 130A 13  - Moser, Koloman; Siegel, Gustav - Kohn, J....
  • Zwei Fauteuils '413', um 1901

  • Moser, Koloman; Siegel, Gustav - Kohn, J.&J., Wien (zugeschrieben)

  • Schätzpreis: 4000 - 5000 €
  • Zuschlag: 6500 €