Auktion 096B
  • 31.05.2011
  • 16:00
  • München

Skandinavisches Design - Moderne Kunst


Ende des Nachverkaufs
30.06.2011
1 Gefundenes Objekt -> Hersteller -> Od-Möbler A/S, Kopenhagen
  • 1 - 1
Verkauft
Seltener Hocker 'OD 5301'<br /><a href='object_detail_Seltener_Hocker_OD_5301_Ditzel_Nanna3B_Ditzel_JC3B6rgen_Od_MC3B6bler_A_S_Kopenhagen__57345__expert_search__M_096B__0__ger__1524289874_866007091'><span class='helv11u'>Auktion: 096B - M Kat.Nr.: 84</span></a><br />Hersteller: Od-Möbler A/S, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096B 84  - Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen - Od-Möbl...
  • Seltener Hocker 'OD 5301'

  • Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen - Od-Möbler A/S, Kopenhagen

  • Schätzpreis: 500 - 600 €
  • Zuschlag: 500 €