Auktion 122A
  • 22.09.2015
  • 17:00
  • München

Italienisches Design


Ende des Nachverkaufs
22.10.2015
1 Gefundenes Objekt -> Künstler -> Bernabé, Duilio, 'Dubé (zugeschrieben)
  • 1 - 1
Beleuchteter Wandspiegel, um 1958<br /><a href='object_detail_Beleuchteter_Wandspiegel_um_1958_BernabC3A9_Duilio_DubC3A9_28zugeschrieben29_Fontana_Arte_Mailand_28zugeschrieben29__80184__expert_search__M_122A__0__ger__1506112855_1655856550'><span class='helv11u'>Auktion: 122A - M Kat.Nr.: 24</span></a><br />Hersteller: Fontana Arte, Mailand (zugeschrieben)<br />K&uuml;nstler: Bernabé, Duilio, 'Dubé (zugeschrieben)<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 22.09.2015<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 122A 24  - Bernabé, Duilio, 'Dubé (zugeschrieben) ...
  • Beleuchteter Wandspiegel, um 1958

  • Bernabé, Duilio, 'Dubé (zugeschrieben) - Fontana Arte, Mailand (zugeschrieben)

  • Schätzpreis: 900 - 1200 €
  • Unverkauftes Objekt