Auktion 124A
  • 08.12.2015
  • 17:00
  • München

Highlights


Ende des Nachverkaufs
07.01.2016
1 Gefundenes Objekt -> Künstler -> Rosén, David
  • 1 - 1
Highboard, um 1955<br /><a href='object_detail_Highboard_um_1955_RosC3A9n_David_Nordiska_Kompaniet_28NK29_Schweden_28zugeschrieben29__81971__expert_search__M_124A__0__ger__1505349578_685372562'><span class='helv11u'>Auktion: 124A - M Kat.Nr.: 59</span></a><br />Hersteller: Nordiska Kompaniet (NK), Schweden (zugeschrieben)<br />K&uuml;nstler: Rosén, David<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1500</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 08.12.2015<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 124A 59  - Rosén, David - Nordiska Kompaniet (NK), ...
  • Highboard, um 1955

  • Rosén, David - Nordiska Kompaniet (NK), Schweden (zugeschrieben)

  • Schätzpreis: 1200 - 1500 €
  • Unverkauftes Objekt