Auktion 137A
  • 20.02.2018
  • 15:00

Design


Ende des Nachverkaufs
22.03.2018
1 Gefundenes Objekt -> Sammelgebiete: Bronzen, Skulpturen
  • 1 - 1
im Nachverkauf
Großer Kerzenleuchter 'Baum', um 1982<br /><a href='object_detail_GroC39Fer_Kerzenleuchter_Baum_um_1982_Vallien_Bertil_Vallien_Bertil3B_Furbring_E_Oskarshamn__91113__list_objects__M_137A__0__ger__1519495663_1594092692'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 131</span></a><br />Hersteller: Vallien, Bertil; Furbring, E., Oskarshamn<br />K&uuml;nstler: Vallien, Bertil<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2500</b> &euro;<br /><b>Objekt zum Limit im Nachverkauf</b><br />Ende des Nachverkaufs: <b>22.03.2018</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 131  - Vallien, Bertil - Vallien, Bertil; Furbr...
  • Großer Kerzenleuchter 'Baum', um 1982

  • Vallien, Bertil - Vallien, Bertil; Furbring, E., Oskarshamn

  • Limit: 2000 €
  • Objekt zum Limit im Nachverkauf